Bağkur işe başlama formu

Bağkurlular işe başlamadan önce verecekleri bildirge

Bağkurlular işe başlamadan önce işe giriş bildirgesini doldurup SGK İl Müdürlüğü yada SGK Merkez Müdürlüklerine vermek zorundadırlar .5510 sayılı Kanuna göre bağkurluların yeni ismi 4/1-b li olmuştur.Uygulamada 4- b liler olarak da anılmaktadır.

Bağkurlular bu formu doldururken karşılaştıkları 4-b veya 4/1-b deyimi bağkurluları ifade etmektedir..Bağkurlular işe başlama formunu (işe giriş bildirgesini ) şimdilik kağıt ortamında vermey devam edeceklerdir

Bağkurlular ve sigortalılar için sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-b ve 4/1-a) buradadır.

formu doldururken aşağıdaki bilgileri okuyun daha sonra formu doldurun

AÇIKLAMALAR

1. Bu belge, hizmet akdine tabi çalışanlar ile muhtar ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.
2.Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. İşverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkod numaralı çıktıların bir nüshasını sigortalıya verir, bir nüshası da işverence sigortalı dosyasında saklanır. Ancak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar hakkında Kuruma yapılacak bildirimler, söz konusu sigortalıları bildirmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar ile Kurum arasında internet ve elektronik alt yapı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütülür.
Tarımsal faaliyette bulunanlara ait sigortalı işe giriş bildirgesi, ziraat odasınca, ziraat odası bulunmayan yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerince veya kendileri tarafından kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma bildirilir. Ziraat odaları, tarım il/ilçe müdürlükleri işe giriş bildirgesini elektronik veya benzeri ortamda bildirebileceği gibi postayla da gönderilebilirler.
3. “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır. Bu alan en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde doldurulur.
4. Bu bildirgenin bütün haneleri, nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve okunaklı olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen bildirge işleme alınmaz ve sigortalının tescil işlemi yapılmaz. Bundan doğabilecek tüm sorumluluklar işveren, ilgili kurum ve kuruluş ile sigortalıya aittir.

5. “Belgenin Mahiyeti” bölümünde ilk defa sigortalı olacak kişi için düzenlenen bildirgenin üst bölümündeki “İlk”, daha önce sigorta olanlar ise “Tekrar” kelimesinin yanındaki kutu (X) ile işaretlenir.
6. 1 ila 14 numaralı alanlar sigortalının nüfus cüzdanı bilgileri ile uyruk, öğrenim, askerlik durumu ve adres bilgilerine göre doldurulur.
7. 15 numaralı alanda belirtilen sigortalılık türü alanı,, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamında olup olmadığına göre işaretlenir. Sigortalılık kodları;

(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için; (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için;
(0) Mecburi sigortalı (1) Muhtar
(2) Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde çalışan (2) Vergi mükellefleri
Türk işçileri (3) Vergiden muaf olanlar
(5) Göçmenler (4) Şirket ortakları
(6) Yurtdışı borçlanması yapanlar (5) Tarımsal faaliyette bulunanlar
(7) Çıraklar ve stajyer öğrenciler (6) İsteğe bağlı sigortalılar
(8) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (7) Jokey ve antrenörler
(10) Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular (8) Avukatlar
(11) Sanatçılar, düşünürler ve yazarlar (9) Noterler
(12) Sözleşmesiz ülkeler yabancı uyruklu sigortalılar
(13) 4081 Sayılı Kanuna göre çalışanlar
(14) Umumi kadınlar
(15) Usta ve sözleşmeli öğretici
(16) Sendika konfederasyon başkanlıkları, yönetim kurulu üyeleri
(17) 657 sayılı Kanunun 4/b kapsamında çalışanlar
(18) 657 sayılı Kanunun 4/c kapsamında çalışanlar

8. Yaşlılık aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayanlardan; aylıklarının ödenmesine devam edilmesini isteyenler için bu bildirgenin 18 numaralı alandaki “Sosyal Güvenlik Destek Primi”, aylıklarının kesilmesini isteyenler için ise aynı alandaki “Tüm Sigorta Kolları” sözcüğünden sonraki kutu (X) ile işaretlenir.
9. 19 numaralı alana Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapasamındaki sigortalıların mesleği, meslek ili ve ilçesi yazılır.
10.20 numaralı alana sigortalının ilk veya tekrar işe başladığı tarih yazılır..
11. Bildirgenin “C-Beyan ve Taahhütler” bölümünün 21 numaralı alanı, internet ortamı dışında verilmesi halinde sigortalı tarafından imzalanır. 22 numaralı alana, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işveren bilgileri, 23 numaralı alana ise, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) kapsamındaki sigortalıları bildirmekle yükümlü ilgili kurum, kuruluş, birlikler veya vergi daireleri bilgileri yazılır..
12. Kanunun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince hizmet akdine tabi olarak sigortalı çalıştıran işverenlerle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince sigortalıları sigortalılık başlangıcından itibaren kendi mevzuatlarına göre kayıt veya tescil yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler veya vergi dairelerinden sigortalı işe giriş bildirgesini yasal süresi içinde Kuruma vermeyenlere her bir sigortalı için idari para cezası uygulanır. Belgenin Kuruma yasal süresinde verilip verilmediğinin tespitinde adi postayla gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi halinde postaya veriliş tarihi esas alınır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir